تفسیرالقران الحکیم - فارسی - ۳ جلدی نسخه قدیم سال 1358

Imam Al-Khoei Islamic Store

Regular price $ 50.00

تلسیر کامل قران الحکیم در سه جلد و تحقیق و تالیف استاد بزرگوار میر محمد کریم نجل الحاج میر جعفر علوی الحسینی الموسوی و ترجمه حاج عبدالحمید صادق نولری. صفحات نسخه مزبوربدلیل قدمت چاپ سال 1358 بزردی گرایده است